Pardavimo sąlygos

Užtikriname kokybišką vertimą už konkurencingą kainą
Susisiekite

Sužinokite, kas sudaro vertimo kainą

Išsamiau apie tai skaitykite puslapyje „Kokybės garantija“


STANDARTINĖS VERTIMO PASLAUGŲ RAŠTU PARDAVIMO SĄLYGOS
2014-07-23 redakcija
 
Jūs (toliau – „Užsakovas“), pirkdamas vertimo paslaugas raštu iš paslaugos teikėjo HESI GROUP, UAB (vertimų biuras „e-vertimai"; toliau – „Paslaugos teikėjas“), besąlygiškai sutinkate su šiomis standartinėmis vertimo paslaugų raštu pardavimo sąlygomis (toliau – „Sąlygos“):
 
1. Pateiktos Sąlygos laikomos Užsakovo priimtomis, be jokių apribojimų ar išlygų, Užsakovui pateikus užsakymą, patvirtinus Paslaugos teikėjo pasiūlymą raštu ir (ar)priėmus Paslaugos teikėjo paštu ar el. paštu išsiųstą sąskaitą už paslaugas.
 
2. Visi susirašinėjimai el. paštu tarp Užsakovo ir Paslaugos teikėjo yra neatsiejama Sąlygų dalis.
 
3. Visus atliktus vertimus Paslaugos teikėjas persiunčia užsakyme nurodytu Užsakovo el. paštu, jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip.
 
4. Visi darbai laikomi perduotais ir galutinai Užsakovo priimtais nuo jų perdavimo momento (išsiuntimo Užsakovui paštu ar el. paštu) praėjus penkioms kalendorinėms dienoms, jeigu Paslaugos teikėjas gali įrodyti išsiuntęs darbus bet kokiomis priemonėmis ir Užsakovas nepareiškė jokių pretenzijų Paslaugos teikėjui dėl atliktų darbų.
 
5. Visos motyvuotos pretenzijos Paslaugos teikėjui dėl atliktų darbų privalo būti pateiktos raštu per penkias kalendorines dienas nuo paslaugos perdavimo momento. Galimi kurios nors darbų dalies trūkumai, net ir užfiksuoti, nesuteikia teisės atsisakyti priimti likusią darbo dalį.
 
6. Jei Užsakovas pageidauja gauti vertimus, išspausdintus popieriuje ir patvirtintus biuro antspaudu ir vertėjo ar notaro parašais, privalo apie tai Paslaugos teikėją informuoti raštu pateikdamas užsakymą.
 
7. Užsakovas negali anuliuoti patvirtinto užsakymo el. paštu ar jį pakeisti jo vykdymo metu be išankstinio rašytinio Paslaugos teikėjo sutikimo. Anuliavus ar pakeitus užsakymą, už faktiškai atliktą darbo dalį turi būti atlyginta pagal Paslaugos teikėjo patirtas darbo išlaidas.
 
8. Paslaugos teikėjo atsakomybė už galimas pasekmes, kilusias dėl atliktuose darbuose nustatytų vertimo, redagavimo, lokalizavimo, maketavimo ir kitų su suteiktomis paslaugomis (atliktais darbais) susijusių klaidų, ribojama sutarta užsakymo atlygio suma, t. y. bet kokie Užsakovo patirti tiesioginiai ar netiesioginiai nuostoliai, atsiradę dėl Paslaugos teikėjo padarytų klaidų suteikiant vertimo, redagavimo, lokalizavimo, maketavimo ir (ar) kitas panašias paslaugas, kurie viršija užsakymo vertę, Užsakovui nėra atlyginami.
 
9. Užsakovui sąskaitos pateikiamos tik elektronine formaužsakyme nurodytu Užsakovo el. paštu; sąskaitų egzemplioriai Užsakovui paštu nesiunčiami.
 
10. Sąskaita už suteiktas paslaugas turi būti apmokėta per joje nurodytą terminą. Jei Užsakovas laiku neapmoka sąskaitos, jis privalo mokėti Paslaugos teikėjui 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.
 
11. Paslaugos teikėjas garantuoja užsakovo pateiktų dokumentų konfidencialumą. Ši garantija negalioja tekstus siunčiant el. paštu dėl galimo informacijos atskleidimo, praradimo ar kitų siunčiant internetu galinčių kilti techninių trukdžių, kurių Paslaugos teikėjas negali kontroliuoti.
 
12. Visa atsakomybė ir rizika už dokumentų ir medžiagos gabenimą tenka tik Užsakovui. Paslaugos teikėjas negali būti laikomas atsakingu už žalą, patirtą transportuojant dokumentus, net jei pats organizavo pristatymo paslaugą Užsakovo naudai.
 
13. Užsakovas įsipareigoja nevilioti darbo pasiūlymais, neįdarbinti, nesuteikti laisvai samdomo vertėjo darbo Paslaugos teikėjo personalui ir laisvai samdomiems darbuotojams.


Mūsų Klientai
Bankai, finansinės institucijos, valstybinės įstaigos, stambios ir mažos įmonės